הוראות לכתיבת דו"ח מעבדה

  1. מטרות המעבדה. תאור תמציתי בשורות בודדות.
  2.  מבוא. רקע קצר ורלוונטי לנושא המעבדה.

יש לכתוב בסוגריים הפניה למקור הספרותי ממנו נלקחו הציטוטים או הסיכומים במבוא.

 (ע”י מספור מקור הספרות או ציון שמות המחברים בצמוד לסיכום או לציטטה.)

  1. חומרים ושיטות. בפרק זה יש להסביר ולנתח את העקרונות של שיטות העבודה  והחומרים בהם משתמשים במעבדה. במקרים רבים כדאי להכין תרשים זרימה של מהלך הניסוי עוד בזמן ההכנה למעבדה ולהשתמש בו תוך כדי המעבדה. את התרשים ניתן לצרף לדו"ח לצורך הבהרת מהלך העבודה.

 אין צורך לחזור במלל על הכתוב בחוברת העבודה אלא לציין רק את השינויים מהמפורט בחוברת.

  1. תוצאות הניסויים. בפרק זה יש לתת את התוצאות הנמדדות (הגולמיות) והמחושבות (המעובדות) שהתקבלו בניסוי.

 חשוב להציג בפרק זה את תוצאותיכם האישיות גם אם הן לא הגיוניות!

 במידה וקיבלתם אישור להציג תוצאות שאינן שלכם יש לציין עובדה זו בבירור ולציין את מקור התוצאות.

יש לבחור בדרך הנכונה ביותר להצגת התוצאות.

 התוצאות יוצגו באופן בהיר ונוח לקורא בצורת טבלאות וגרפים במקרה הצורך.

 לכל טבלה וגרף יש לתת מספר וכותרת המתארת את המוצג. יש לצרף דוגמאות חישוב.

 יש להקפיד ולכתוב יחידות נכונות ולשמור על  יחסים מתאימים בגרף.

יש להקפיד על מיקום נכון של המשתנה התלוי והבלתי תלוי בקווי הצירים בגרף.

 בעקומות כיול ליניאריות, יש להעביר את קו המגמה דרך ראשית הצירים.
 יש לחשב את נוסחת קו המגמה, ולהשתמש בחישוב למציאת ריכוזי הנעלמים.

יש להקפיד שכיוון הגרפים המתמטיים/פיזיקליים יהיה משמאל לימין!

במידה וקיימת מדידה חוזרת  של אותה נקודה (דופליקטים או טריפליקטים), יש לחשב ממוצע בין התוצאות שנמדדו.
בממוצע זה יש להשתמש בחישובים בהמשך.
(חזרות נועדו להקטין את טעויות הניסוי. אי חישוב ממוצע של התוצאות הנמדדות יגרום להכנסת טעות נוספת ומיותרת!)

  1. דיון בתוצאות ומסקנות. בפרק זה אתם נדרשים לנתח את התוצאות תוך התייחסות והשוואה לספרות או לידע התיאורטי.

 יש להפנות לטבלה או לגרף המתאים ולספרות הספציפית.

יש לנסות ולהסביר את התוצאות ולהסיק מסקנות מהן.

 גם אם תוצאותיכם האישיות הן בניגוד לתוצאות הכיתה או למה שמקובל בספרות יש לנתחן ולהסבירן תוך ציון העובדה הזאת.

נסו לשער מה גרם לתוצאות הלא צפויות.

  1. מקורות ספרות. רשימת מקורות הספרות ששימשו אתכם לכתיבת הדו"ח.

יש לכתוב את שמות המחברים, שנה, שם הספר או המאמר, עמודים.
      גם האינטרנט הוא מקור נוח. יש לציין את כתובת האתר ממנו נלקחו תוצאות או מידע, ציורים נוסחאות וכד'.